sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Audit účetnictví, služby auditorů

Poskytujeme  standardně veškeré auditorské služby. Audit účetnictví provádíme jako  průběžný s cílem předcházet problémům, tzn. že obvykle během 2. pololetí  běžného roku provedeme dvě dohlídky účetnictví a po zpracování roční  účetní závěrky klientem její závěrečný audit.

U velkých  společností zajišťujeme audit účetnictví formou samostatné dohlídky  ověření inventarizace. Nespornou výhodou pro naše klienty je, že audit  je prováděn vždy za přítomnosti odpovědného auditora , který je  připraven poskytnout klientovi kvalifikované poradenské služby na místě.  Klient se tak již většinou nemusí obracet se svými problémy na další  odborné pracovníky firmy a vše se vyřeší během prováděného průběžného  auditu.

Přítomností auditora při auditu klient získává i  "přidanou hodnotu", spočívající především v získání nových poznatků z  oblasti řízení a financí. Nezatěžujeme klienty "auditorskou byrokracií "  , protože klient nemusí zpracovávat žádné zvláštní přehledy, tabulky  atd., jestli-že jsou potřebná data u něj dostupná v jakékoliv podobě.  Výhodou je rovněž, že naše auditorské týmy jsou personálně stabilní,  takže spoluprací s námi se klient vyhne opakovanému "záběhu auditorů" a  klient nemusí opakovaně vysvětlovat způsob účtování, podstatu podnikání,  obchodní vztahy a další skutečnosti ovlivňující průběh a výsledky  ověřování.  

V oblasti auditu nabízíme zejména:


- ověřování účetních závěrek,  konsolidovaných účetních  závěrek a výročních zpráv sestavených jak podle českých účetních  předpisů, tak i podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS nebo  podle US GAAP
- ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů
- ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu  stanoveném smlouvou s klientem  (např. kontrola správnosti a úplnosti  informací připravených pro potenciální investory v rámci due diligence,  dodržování povinností stanovených Sarbanes Oxley Act atd.).